Produkty a služby

Produkty a služby

Výroba tepla

Spoločnosť MENERT-THERM vyrába teplo v dvoch mestách (Šaľa a Sládkovičovo) pre 50 odberateľov v celkovom ročnom množstve 8 117 MWh.

 

Garantovaná energetická služba

Služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby v dôsledku, ktorej dochádza:

  • k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie
  • k zlepšeniu energetickej efektívnosti, ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.

Energetický audit

Dôsledná analýza spotreby energie, ktorá obsahuje návrh súborov opatrení s cieľom prispieť k významným energetickým aj finančným úsporám. Počas hĺbkovej analýzy sa zozbierajú všetky relevantné údaje ovplyvňujúce túto oblasť. Výsledkom sú odporúčania na odstránenie nedostatkov a identifikovanie príležitostí pre využitie nových energetických technológií, vrátane ocenenia ich investičnej náročnosti a určenia návratnosti. Objednávateľ tejto špeciálnej energetickej služby dostane do rúk správu z energetického auditu obsahujúcu aj prehľadný súhrn navrhovaných opatrení.

Ostatné služby

  • Poradenská činnosť v oblasti merania, výroby tepla a úspory energií
  • Správa a prevádzkovanie tepelného hospodárstva – vykurovanie

Ďalšie činnosti MENERT – THERM, s.r.o. v spolupráci s materskou spoločnosťou MENERT spol. s r.o.

  • Projektový manažment
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Prestavba tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje
  • Inštalácia kompletných technologických celkov