Profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená dňa 24.8.1992 pod obchodným menom Servis Meracej Techniky v Energetike v skratke S M T E s.r.o. Šaľa.

V začiatkoch svojej činnosti sa spoločnosť zaoberala montážou a opravou meracej a regulačnej techniky. Ďalej sa zaoberala obchodno–technickou, poradenskou, inžinierskou, dodávateľskou a servisnou činnosťou v oblasti automatizačnej , meracej a regulačnej techniky. V roku 1994 bol zmenený obchodný názov spoločnosti na MENERT – MONT s.r.o. Šaľa. Rozšírila sa oblasť činnosti o montáž, opravy a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov. Spoločnosť vykonávala poradenskú činnosť v oblasti merania výroby tepla a úspory energii.

Dňa 25.05.1999 bolo obchodné meno spoločnosti zmenené na MENERT-THERM, s.r.o. V súčasnosti sa prevažne zaoberá výrobou a distribúciou tepla a je jednou z prvých spoločností, ktoré zabezpečujú výrobu tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku.

MENERT – THERM s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti MENERT spol. s r.o.

Štatutárnymi zástupcami spoločnosti sú Ing. Miroslav Wöllner a Ing. Marta Wöllnerová.

Ekonomický úsek zabezpečuje ekonomiku, plánovanie, personalistiku, účtovníctvo a podporné činnosti celej organizácie.

Výrobno – technický úsek zabezpečuje operatívne riadenie výroby a dodávky tepla a spracováva bilančné údaje výroby, plánuje harmonogram údržby. Vytvára koncepčné návrhy na znižovanie nákladov výroby tepla a navrhuje technické riešenia.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 10 zamestnancov.