Kotolne

MENERT-THERM, s.r.o. prevádzkuje dve kotolne v Šali, a to na ul. Kukučínová č. 6 a na ul. Pázmaňa č.24.
V roku 2006 bola realizovaná rekonštrukcia technologického zariadenia oboch kotolní na spaľovanie alternatívneho zdroja – biomasy. Rekonštrukcií kotolní predchádzalo vypracovanie štúdií a podkladov. Výsledný projekt bol pozitívne hodnotený, čo bolo základným predpokladom jeho úspešného uchádzania sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ na ministerstve životného prostredia. Spoločnosť sa rozhodla pre dva alternatívne druhy paliva.

Rekonštrukcia kotolní bola uskutočnená v priebehu roku 2006, celkovo bolo preinvestovaných 30 mil. Sk. Spoločnosť využila možnosť získania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU. Táto skutočnosť umožnila zníženie ceny tepla o 20% oproti minulosti.

Kotolňa s využitím drevnej štiepky ako palivovej základne

V súčasnosti kotolňa na ulici Pázmaňa č. 6 v Šali spaľuje ako základné palivo drevnú štiepku. Výkon tohto biomasového kotla je 1,5 MW a pokrýva potreby dodávky tepla do centralizovaného systému vykurovania pre domácnosti a administratívne budovy. Účinnosť pri spaľovaní štiepky je až 87% pri nominálnom výkone.

Drevo je najrozšírenejším palivom z hľadiska biomasy. Ako palivo môže mať rôznu podobu – kusové alebo drevný odpad (drevná štiepka a pelety). Dokonca môže byť špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. rýchlorastúca vŕba. Na prípravu štiepky pre spaľovanie sa dá využiť akákoľvek drevná hmota špeciálne pestovaná na energetické účely, rovnako ako aj drevný odpad.

Kotolňa s využitím slamy ako palivovej základne

Spoločnosť bola ako jedna z prvých na Slovensku pri rekonštrukcii plynovej kotolne zmenou palivovej základne za obnoviteľný zdroj energie – slamy. Inštalovaný kotol na spaľovanie slamy na ul. Kukučínová č. 6 v Šali má výkon 1,5 MW.

Slama je jedným z najvýhodnejších spaľovaných druhov biomasy a jej využitie ako energetického zdroja rapídne získava na význame. Slama poskytuje pomerné veľký potenciál na výrobu tepla najmä v nížinatých oblastiach južného Slovenska, s nízkym ročným objemom zrážok.

Aby bola slama vhodná na spaľovanie, jej vlhkosť by nemala prekročiť 20%.

Slama ako alternatívny zdroj energie predstavuje veľmi perspektívny produkt v procese využívania biomasy, jednak z hľadiska jej dobrej dostupnosti, vysokej tepelnej výhrevnosti a životného prostredia. Spaľovanie slamy je z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov neutrále.